Η πόλη-θέαμα: το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας » (La ville spectacle : le devenir du théâtre cinématographique)

Liste complète des métadonnées

https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01351197
Contributeur : Laurent Creton <>
Soumis le : mardi 2 août 2016 - 21:49:03
Dernière modification le : samedi 16 décembre 2017 - 01:11:22

Identifiants

  • HAL Id : hal-01351197, version 1

Collections

Citation

Laurent Creton. Η πόλη-θέαμα: το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας » (La ville spectacle : le devenir du théâtre cinématographique). City and film: theoretical and methodological perspectives, Nissos, 2012. ⟨hal-01351197⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

83